กรุณาเข้าสู่ระบบ
เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน
เพื่อให้ระบบ Pick up service เป็นไปตามระเบียบการใช้งานระบบสารสนเทศของ ปณท
  • รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว
  • รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษรประเภทต่างๆอย่างน้อย 3 ใน 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
  • 1.ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ เช่น A,B,C...
  • 2.ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก เช่น a,b,c...
  • 3.ตัวเลข เช่น 1,2,3...
  • 3.อักขระพิเศษต่าง เช่น !,@,#,$,%,^,&...


  • ลืมรหัสผ่าน   สมัครสมาชิก